Cumartesi, 20 Eylül 2014 21:15

Altıncı Sınıflarda Eğitim

Öğeyi Oyla
(8 oy)

6. SINIF TÜRKÇE EĞİTİM POLİTİKASI

Türkçe öğretiminin temel amacı, öğrencilerin anlama (okuma, dinleme) ve anlatma(konuşma, yazma)becerilerini geliştirmektir. Türkçe öğretimiyle; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,insan haklarına saygılı, milli ve evrensel değerlere duyarlı, anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, çözümleme, sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirebilen, söz varlıklarını zenginleştirip dil zevki ve bilincine ulaşarak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilen, okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireyler yetiştirmek istenmektedir.

6. sınıf Türkçe dersi, konuları açısından 5. sınıfın tekrarı biçimindedir. 5. sınıfta temeli atılan dil bilgisi ve anlam bilgisi konuları 6. sınıfta daha kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.  Ayrıca 5. sınıf konularına ek olarak “ses bilgisi ve sözcük yapısı” da eklendiği için yoğun bir müfredat programı oluşmaktadır.

Türkçe dersinin sadece dil bilgisinden ve anlam bilgisinden ibaret olmadığı bilinmektedir. Buradan hareket ederek öğrencilerle temel dil becerilerinin (okuma, konuşma, dinleme, yazma) geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar da yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalar günlük hayatla da ilişkilendirilmektedir. Öğrenciler bir üst sınıfa geçerken hem dil bilgisi hem anlam bilgisi hem de temel dil becerileri konusunda yeterli hale gelmektedir.

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM POLİTİKASI

Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış İlkçağ uygarlıklarının insan yaşamına ve bulundukları coğrafyaya etkilerini kavratmak, Türklerin ana yurdu Orta Asya’dan  Anadolu’ya olan göçlerinin sebep ve sonuçlarını incelemesini sağlamak, demokrasi ve diğer yönetim şekillerinin özelliklerini öğreterek farkındalık yaratmak, bilim ve teknik gelişmelerin insan hayatındaki etkisini gözlemlemelerini sağlamaktır.

6. SINIF İNGİLİZCE  EĞİTİM POLİTİKASI

Öğrencimizin, okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek, kelime dağarcığını artırmak, öğrenirken eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak aktarmalarına fırsat tanımak İngilizce derslerimizin temelini oluşturmaktadır. Sınıf içinde yapılan grup çalışmaları, öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurarak ders boyunca aktif olmalarına ve dili kullanarak öğrenmelerine, pekiştirmelerine olanak sağlar.

6. sınıfta öğrencilerimiz, önceki senelerde edindikleri becerileri geliştirirler ve edindiklerine yenilerini katıp dili aktif olarak kullanmaya devam ederler.

6. sınıfta toplam 10 saat ingilizce dersi vardır. 8 saat “Integrated Skills” denilen ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma dört becerisini kapsayan ana İngilizce dersimizdir. 2 saati ise “Communicative Skills” denilen dil ediniminin en temel gereksinimi olan, yoğunluk olarak konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi kapsayan dersimizdir. Bu ders, yabancı öğretmenlerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Okulumuzun yabancı dil edinimi politakası gereğince derslerimiz Avrupa Ortak Dil Standartlarına göre işlenir. Öğrencilerimize, seviyelerini ve başarılarını uluslararası olarak belgelemeleri için ve dil edinimi adına kendilerine olan özgüvenlerini geliştirmeleri için Cambridge ESOL sınavlarına girmeleri önerilir. 6. sınıf öğrencilerimiz, “Flyers” seviyesindeki sınava girerler. Bu sınav için çalışmalarımız “Communicative Skills” derslerinde yürütülür.

Sene içerisinde yapılan yarışma, münazara ve gösterilerle öğrencilerimiz bilgilerini eğlenerek pekiştirme şansını elde etmiş olurlar.

6. SINIF FEN BİLİMLERİ EĞİTİM POLİTİKASI      

Fen bilimleri dersinin öncelikli amacı öğrencilere fen okuryazarlığı kazandırmaktır. Fen okuryazarı bireyler, fen bilimlerine ilişkin temel bilgilere ve doğal çevrenin keşfedilmesine yönelik bilimsel süreç becerilerine sahiptir. Fen okuryazarı bir birey, bilgiyi araştırır, sorgular ve zamanla değişebileceğini kendi akıl gücü, yaratıcı düşünme ve yaptığı araştırmalar sonucunda fark eder.                      

Bu sınıf düzeyindeki öğrenciler için ders eğlenceli hale getirilmelidir. Öğrenciler fen bilimleri konuları ile gerçek yaşam arasında bağlantılar kurmaları konusunda teşvik edilir. Öğrencilerin çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler yapmalarına olanak sağlanır. Öğrenciler yaratıcı etkinlikler ve projeler ile cesaretlendirilir.

6. sınıf seviyesinde öğrencilerden, canlıyı oluşturan temel yapı birimi ve diğer yapılarla ilişkisi, bazı sistemlere ait yapı ve organlar, bitki ve hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme süreçleri;maddeyi oluşturan tanecikler, maddede meydana gelen değişimler, yoğunluk kavramı, ısı iletkenliğiyle yalıtkanlığı ve ısı yalıtımı, yakıt türleri, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkileri,cisimlerin aldıkları yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kurma, elektriksel direnç, ışığın ve sesin yansıması, sesin yalıtımı, Dünya, Güneş ve Ay’ın göreli boyut ve biçimleri ile Dünya’mızın yapısını açıklayan “Katman Modeli”, Ay’ın hareketleri ve evreleri ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuşa sahip olmaları beklenmektedir.

6.SINIF MATEMATİK EĞİTİM POLİTİKASI

Matematik dersini öğrencilerimize sevdirmek adına; anlaşılması zor konuları, ezberden uzak, ilgi çekici yöntemler, çözümlü örnekler ve interaktif etkinliklerle pekiştirmekteyiz. Canlandırmalar ve etkileşimli alıştırmalarla kolay anlaşılır ve akılda kalıcı olması sağlanmakta, yani matematik öğrenirken, öğrencimize de katılma şansı verilmektedir.

Özellikle bu yaş grubu öğrencilerimizin, matematiğin günlük hayattaki önemini  hayatın içindeki örnekler sayesinde fark edebilmesi, karşısına çıkabilecek farklı problemleri nasıl çözebileceğini uygulayarak öğrenmesi, projelerle üretilen üç boyutlu gösterimler sayesinde zihninde kolayca canlandırabilmesi ve tüm bunları soru çözerek kalıcı hale getirebilmesi zümremiz için önemlidir.

Bu sınıf seviyesinde, bu yıl değişen müfredat doğrultusunda kesirlerde dört işlem, cebirsel ifadeler, açılar ve ondalık gösterimlerin yanı sıra tam sayılar konusunda dört işlem ve problem çözme becerisi kazandırılması hedeflendirilmektedir. Ayrıca çokgenler ve çokgenlerde alan hesabı,geometrik cisimlerde hacim bulma ve çember daire arasındaki ilişki etkinlik sınıfımızda üç boyutlu modeller ve materyallerle yaşama yakınlık doğrultusunda işlenecektir.

Okunma 6779 defa Son Düzenlenme Cuma, 24 Ekim 2014 00:54