Cumartesi, 20 Eylül 2014 21:16

Sekizinci Sınıflarda Eğitim

Öğeyi Oyla
(3 oy)

8. SINIF TÜRKÇE EĞİTİM POLİTİKASI

Türkçe derslerimizde 8.sınıfa kadar anlama (okuma, dinleme) ve anlatma(konuşma, yazma)becerilerin de belli yetkinliğe ulaşan öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak MEB’in uygun gördüğü müfredat uygulanırken, TEOG sınavı kapsamındaki tüm konular ayrıntılı bir biçimde verilir. Öğrencilerimiz eksiksiz öğrenme metodundan sonra  bilgiyi uygulama, analiz ve sentez edebilme gibi becerilere sahip olurlar. Doğru, faydalı ve başarılı öğrenciler yetiştirmek amacında olan kurumumuzda Türkçe derslerinde konular sistemli ve planlı bir şekilde işlenmektedir. Öğrencilerimizin hem önceki öğrenmeleri sınanmakta hem de onlara yeni bilgiler öğretilmektedir. Bu sayede bilgileri sentezleyerek yeni ve yaratıcı fikirler ortaya koymaları sağlanmaktadır.

Türkçe dersleri; okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi gibi etkinlik alanları üstüne temellendirilerek eksiksiz bir şekilde verilirken öğrencilerin hem TEOG sınavında başarılı olmaları hem de kendi dillerini bilen, Türkçeyi seven ve doğru kullanan bireyler olarak yetişmeleri istenmektedir.

8.SINIF İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNİN AMAÇLARI

Öğrencilerimizin, Atatürk’ün fikir hayatına etki eden faktörleri fark etmelerini sağlayarak inkılapların temel nitelikleri özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, milli birlik ve beraberlik kavramlarına değer vermelerini sağlamak, Türkiye’nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkiler açısından değerlendirilmesi yönünde farkındalık oluşturmaktır.

8.SINIF İNGİLİZCE EĞİTİM POLİTİKASI

8. sınıfta toplam sekiz saat İngilizce dersimiz vardır. Derslerimiz, “Integrated Skills” dediğimiz dört  beceriyi kapsar (okuma, yazma, konuşma, dinleme). Avrupa ortak dil standartlarına göre işlenen derslerimizin yanında MEB müfredatına da yer verilir. Böylece öğrencilerimiz, bir yandan önceki senelerde edinmiş oldukları dil becerilerini geliştirirken diğer bir yandan da TEOG sınavına hazırlık yaparlar.

8. sınıfta öğrencilerimize PET seviyesinde ESOL sınavlarına girmeleri önerilir. Ancak önceki sene KET sınavına girmemiş olan öğrenciler isterlerse bu sınava da girebilirler. Bu sınavlardan birine katılmak isteyen öğrencilerimize bu sınavlara yönelik ek çalışmalar yapılır.

Sene içerisinde yapılan yarışma, münazara ve gösterilerle öğrencilerimiz bilgilerini eğlenerek pekiştirme şansını elde etmiş olurlar ve eleştirel düşünme becerilerini de kullanarak dil ediniminde ilerleme kaydederler.

8.SINIF FEN BİLİMLERİ EĞİTİM POLİTİKASI

Fen ve teknoloji yaşamımızın ayrılmaz parçasıdır. Günümüzde her meslekte bilimsel ve teknolojik alanlarda etkin bir şekilde problem çözme ve karar verme yetenekleri gelişmiş bireylere ihtiyaç vardır.

İlköğretim 8.sınıf fen bilimleri dersinde öğrenciler; DNA ve genetik bilgi ile ilgili olarak kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder. Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir. Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımı yapar. Mendel'in çalişmalarının kalıtım açısından önemini irdeler. Adaptasyon, evrim, mutasyon ve modifikasyonu tanımlar. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder. Gazların da cisimlere bir kaldırma kuvveti uyguladığını keşfeder. Birim yüzeye etki eden dik kuvveti basınç olarak ifade eder. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir, aynı gruptaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır. Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların oluşmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir. Asit ve bazların özelliklerini kavrar. Sesi tanımlar ve özelliklerini kavrar. Isı ve sıcaklık kavramlarını tanımlar. Maddenin ısı alış-verişi ile hal değişimlerini ilişkilendirir. Isınan ve soğuyan maddelerin zamana bağlı sıcaklık grafiklerini yorumlar. Besin zincirindeki enerji akışına paralel olarak madde döngülerini açıklar. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnek verir. Elektrik akımının manyetik etkisini ve enerjinin birbirine dönüşeceğini fark eder. Elektriksel güç ve enerjiyi tanımlar. Dünya'mızın oluşum sürecini, levha hareketlerini ve hava olaylarını kavrar.

8. SINIF MATEMATİK EĞİTİM POLİTİKASI

Özel Yükselen Ortaokulu olarak 8. sınıf matematik dersi eğitim politikamız 21. yüzyılın bilgi toplumunda Atatürk ilke ve inkılâpları yolunda ilerleyen araştırmacı ve analitik düşünceye sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu hedefimize ulaşmak için engelleri ve problem alanlarını, diğer taraftan da bunlara karşı benimsenecek etkili yaklaşımları belirlememiz gerekmektedir.Öğrencilerimizdeki matematik bilgisini, problem çözme becerilerini geliştirmek ve başarıyı artırmak için kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı öğrenci merkezli ve hayata yakınlık ilkesine uygun bir dizi öğrenme stratejisi benimsenir.

Milli eğitim tarafından yapılan TEOG sınavı doğrultusunda 8. sınıf matematik dersi yıllık planı detaylı bir şekilde incelenerek müfredata uygun bir şekilde süreç devam eder. Öğrencilerle sınav öncesi, geçmiş yılların müfredatını da tekrar ederek sarmal eğitimi destekleyici çalışmalar yapılır. Seviye olarak takviyeye ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilir ve bire bir çalışmalar yapılır.Sınav sürecinde öğrencilerimize bilgiye ulaşma, kullanma, yorumlama becerilerini kazandırmak amacıyla projeler gerçekleştirilir. Matematiği daha da somutlaştırmak adına grup çalışmaları yapılır. Uygun konu anlatım teknikleriyle matematiği sevdirerek öğretmek hem kolay hem de etkili hale getirilir. Böylece Özel Yükselen Ortaokulu olarak eğitim öğretim süresince öğrencilerimizi en iyi okullara yerleştirmek ve onlara en iyi geleceği sunmak amaçlanır.

Okunma 7822 defa Son Düzenlenme Cuma, 24 Ekim 2014 00:55